Lập trạm kiểm định nguồn thải ngay tại nhà máy Formosa