Lắp dải phân cách cứng dành riêng cho buýt nhanh: “Kẻ khóc, người cười”