Lập Ban chỉ đạo xử lý yếu kém một số dự án ngành công thương