Lao động đặc khu hưởng lương như thế nào ?

UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương và an sinh xã hội tại đặc khu.
UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương và an sinh xã hội tại đặc khu.
UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương và an sinh xã hội tại đặc khu.