Lần đầu tiên Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.
Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.
Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.
Lên top