TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: NB
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: NB