Lâm Đồng: Đình chỉ thi công Thủy điện Đại Bình gây ảnh hưởng hoa màu của người dân