Kỹ sư Bùi Hiển quyết hoàn thiện cho được trực thăng “Giấc Mơ”