Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo đánh bầm tím 6 học sinh