Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Cổng thông tin Sở Nội vụ Quảng Nam
Ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Cổng thông tin Sở Nội vụ Quảng Nam
Ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Cổng thông tin Sở Nội vụ Quảng Nam