Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14: Thông qua 8 dự án Luật, Nghị quyết quan trọng

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp.