Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ 1: Giữa máu, nước mắt và những giấc dài mộng mị ở Mà Sa Phìn