Kịp thời khắc phục những khoảng trống, kẽ hở để "không thể tham nhũng"

Lên top