Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hãi, phát hiện xác chết phân hủy trên sông