Kiên quyết chống biểu hiện hứa suông, nói không đi đôi với làm

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top