Kiến nghị thuê Công nghệ Nhật Bản làm sạch biển miền Trung