Kiên Giang: Đến năm 2025, bình quân đầu người đạt 3.485USD

Lên top