Kiểm tra, giám sát phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Tại Hội nghị lần thứ 3, khóa XIII, Trung ương đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII. Ảnh: N.Bắc
Tại Hội nghị lần thứ 3, khóa XIII, Trung ương đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII. Ảnh: N.Bắc
Tại Hội nghị lần thứ 3, khóa XIII, Trung ương đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII. Ảnh: N.Bắc
Lên top