Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiểm tra an toàn hồ, đập cả nước