Kiểm toán dự án PPP: Có rút ra được bài học từ Nhà máy nước mặt sông Đuống?

TS Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III. Nguồn: KTNN
TS Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III. Nguồn: KTNN
TS Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III. Nguồn: KTNN
Lên top