VĨNH LONG:

Khuất tất trong đấu thầu bến đò An Bình