Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VĨNH LONG:

Khuất tất trong đấu thầu bến đò An Bình