Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG SÀI GÒN:

Khuẩn E.Coli vượt chuẩn cho phép 700 lần