Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khu vực nông thôn phải đạt chỉ tiêu thu nhập từ 45 triệu đồng/người