SAU 7 THÁNG XẢY RA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN Ở MIỀN TRUNG:

Không xem xét trách nhiệm nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang