Không mở rộng thêm hình thức tố cáo qua fax, email, điện thoại: Lẽ nào thấy khó thì thoái thác!

ĐB Nguyễn Hữu Cầu ủng hộ các hình thức tố cáo mới qua fax, email, điện thoại và cho rằng đây là các kênh thông tin hữu hiệu. Ảnh: VGP
ĐB Nguyễn Hữu Cầu ủng hộ các hình thức tố cáo mới qua fax, email, điện thoại và cho rằng đây là các kênh thông tin hữu hiệu. Ảnh: VGP
ĐB Nguyễn Hữu Cầu ủng hộ các hình thức tố cáo mới qua fax, email, điện thoại và cho rằng đây là các kênh thông tin hữu hiệu. Ảnh: VGP
Lên top