Không để lọt người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của 
Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Lên top