Không còn tục chém trâu tại sân lễ hội đền Chín Gian