Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng