Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm

“Không có chuyện ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhận AIDS”