Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Theo ĐB Hồ Thanh Bình, không chơi môn thể thao khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!
Theo ĐB Hồ Thanh Bình, không chơi môn thể thao khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!
Theo ĐB Hồ Thanh Bình, không chơi môn thể thao khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!
Lên top