Không cho phép ai làm trái quan điểm, Cương lĩnh, đường lối của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Lên top