Khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp qua “Tiến lên Việt Nam”