Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa đầu tiên do đại biểu HĐND ủng hộ