Quảng Nam:

Khen thưởng gia đình cứu sống, bảo vệ và giao trả cá thể hải cẩu bắt được trên biển