Khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng

Cắt băng khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng.
Cắt băng khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng.
Cắt băng khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng.
Lên top