Khánh Hòa: Xe tải kéo lê xe máy hơn 10m tại Mả Vòng