Khánh Hòa: Sóng lớn, 1 tàu cá bị chìm, 1 tàu cá khác chờ được ứng cứu