Khánh Hòa: Cho phép hoán đổi bè nổi thành nhà hàng nổi đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch