Khánh Hòa: Cha cứu con nhảy cầu Trần Phú, cả hai đang mất tích