Khánh Hòa bất bình trước việc Trung Quốc tổ chức bầu cử đại hội đại biểu nhân dân ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”