Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng mang tầm thời đại của Lê-nin

V.I.Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7-11-1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
V.I.Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7-11-1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
V.I.Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7-11-1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Lên top