Khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu nhấn nút khai trương trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh T.Vương
Các đại biểu nhấn nút khai trương trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh T.Vương
Các đại biểu nhấn nút khai trương trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh T.Vương
Lên top