Quảng Nam:

Khai thác cát lấn vào bờ, gây nguy cơ xóa sổ cả một ngôi làng