Khai mạc hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 7 - Khóa X