Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm sẽ đề xuất nhiều giải pháp giúp các quốc gia định hướng chính sách phát triển trong xu thế mới. Ảnh: P.L
Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm sẽ đề xuất nhiều giải pháp giúp các quốc gia định hướng chính sách phát triển trong xu thế mới. Ảnh: P.L
Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm sẽ đề xuất nhiều giải pháp giúp các quốc gia định hướng chính sách phát triển trong xu thế mới. Ảnh: P.L
Lên top