Khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán toán tối cao châu Á lần 15

Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 chính thức khai mạc.
Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 chính thức khai mạc.
Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 chính thức khai mạc.
Lên top