NGUY CƠ “VỠ TRẬN” VỚI CÁC DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG:

Khác biệt giữa phương án tài chính và thực tế