Kết thúc hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Bớt thời gian thừa, bớt vòng vo

Theo ĐB Dương Trung Quốc, cách hỏi 1 phút, trả lời 3 phút của phiên chất vấn lần này giúp tiết kiệm thời gian, đi thẳng vấn đề.
Theo ĐB Dương Trung Quốc, cách hỏi 1 phút, trả lời 3 phút của phiên chất vấn lần này giúp tiết kiệm thời gian, đi thẳng vấn đề.
Theo ĐB Dương Trung Quốc, cách hỏi 1 phút, trả lời 3 phút của phiên chất vấn lần này giúp tiết kiệm thời gian, đi thẳng vấn đề.
Lên top