Kết luận của Thanh tra Hà Nội về đất Đồng Tâm là chính xác

Ông Nguyễn Mạnh Hà thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm của Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Ông Nguyễn Mạnh Hà thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm của Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Ông Nguyễn Mạnh Hà thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm của Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top