Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu - Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu - Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu - Ảnh: Quang Vinh.
Lên top